Είναι ένας ιστότοπος με περιεχόμενο πληροφοριακό,πολιτιστικό,λαογραφικό,ιστορικό και ότι άλλο συνεπάγεται,αποκλειστικά για την ανάδειξη αυτού του τόσο αγαπημένου τόπου του Άνω Βοΐου του Χωριού μας το ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟ.
Για να μαθαίνουμε και προπαντός να μην ξεχάσουμε πότε!!!!!!

Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ξυλουργείου και σιδηρουργείου του Δ.Δ. Πολυκαστάνου του Δήμου Τσοτυλίου».


ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. 25/4-12-2013 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου.
Αριθμ. Απόφασης 399/2013
Περίληψη


Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση
ξυλουργείου και σιδηρουργείου του Δ.Δ. Πολυκαστάνου του Δήμου Τσοτυλίου».


Στην Σιάτιστα και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα στις 4 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 17.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου συγκεντρώθηκε σε τακτική
συνεδρίαση, ύστερα από την υπ΄ αριθ. πρωτ. 32585/29.11.2013 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία επειδή σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων,
βρέθηκαν παρόντες (16) και (3) Εκπρόσωποι & Πρόεδροι Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, οι
οποίοι είχαν προσκληθεί, ήτοι:
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Παρόντες
1 Μακρής Χρήστος, Πρόεδρος 9 Παπαδιώτη Γλυκερία
2 Γαρούφος Παναγιώτης 10 Παλασόπουλος Δημήτριος
3 Γιώτης Θεόκλητος 11 Παπασίμου Συμεών
4 Ζευκλής Χρήστος 12 Περπερής Παναγιώτης
5 Καραμπατζιάς Μιχαήλ 13 Πήττας Θεόδωρος
6 Κατσικάς Αθανάσιος 14 Σίμος Ηλίας
7 Κολίτσας Αριστείδης 15 Σταμπολούς Βασίλειος
8 Λαμπρόπουλος Δημήτριος 16 Τσαμπαρλής Χρήστος
Απόντες
1 Ζιμπιλίδης Αλέξανδρος 7 Τσαρτσαμπαλίδης Γεώργιος
2 Κόλιας Δημήτριος 8 Ώττας Βασίλειος
3 Λυσσαρίδης Χρήστος 9 Κισκίνη Καλλιόπη
4 Βλαχάβα Μαρία 10 Νιόπλιας Γεώργιος
5 Δελημάνης Κωνσταντίνος 11 Στεργίου Χρήστος
6 Παπαϊωάννου Βασίλειος
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1 Ασλανίδης Χρήστος, Τσοτυλίου ουδείς
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)
1 Σιωμούλης Κων/νος, Μόρφης 2 Λιάτος Κων/νος, Πολυκαστάνου
Προσελεύσεις - Αποχωρήσεις Δημοτικών Συμβούλων:
1 Ο Δ.Σ. κ. Νιόπλιας Γεώργιος προσήλθε πριν από την έναρξη της συζήτησης του 2ου θέματος της προ Η.Δ.
2 Η Δ.Σ. κ. Παπαδιώτη Γλυκερία αποχώρησε πριν από την έναρξη της συζήτησης του 15ου θέματος της Η.Δ.
Η Δήμαρχος κ. Παναγιώτα Ορφανίδου ήταν απούσα, αν και κλήθηκε νόμιμα. Στη συνεδρίαση
παραβρέθηκε και ο Ζηκόπουλος Φώτιος υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ:10ο
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στο Δημοτικ


Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλο το άρθρο

Δεν υπάρχουν σχόλια: